رفتن به محتوای اصلی

سامانه درآمد و اسناد دریافتنی،امکان مدیریت بر تمامی فیش های صادره و اسناد دریافتی در شهرداری، به طوری که بتوان آخرین ردیف های درآمدی را براساس بودجه در دوره تاریخی مشخص بدست آورد را فراهم می کند.

امکانات سامانه درآمد و اسناد دریافتنی:

 وصول درآمد در قالب فیش یا حواله

 • تهیه فیشهای و چکهای دریافتی به میزان محاسبه شده در سیستم محاسبات شهرسازی
 • چاپ فیش با الگوهای متفاوت مورد در خواست
 • اعلام و تائید پرداخت فیش وچک  با مدیریت مناسب
 • ثبت فیشها و حوالجات پرداختی بر اساس ردبفهای در آمدی
 • مدیریت بر کسب در آمد غیر از پرونده های شهر سازی  از جمله عوارض خودرو  با اعمال جریمه سالیانه ، ردیفهای دیگر در آمدی بودجه شهرداری
 • ثبت اطلاعات بودجه در آمدی
 • تفکیک در آمدها روی کدها بودجه در آمدی بصورت روزانه ، ماهیانه ،و نوبه ای ، فیش خاص ، پرونده خاص ،پرداخت کننده خاص و ….

 اسناد دریافتنی (چکهای اقساطی)

 • ثبت چکهای دریافتنی و تفکیک هر چک بر اساس کدهای درآمدی موضوع
 • مدیریت ارسال چک برای وصول
 • مدیریت وصول چک
 • مدیریت چکهای برگشتی
 • مدیریت چکهای امانتی

گزارشات

 • تهیه گزارشات متنوع از فیش و حوالجات و چکهای در یافتی
 • گزارشات روی اسناد دریافتنی
 • گزارشات مقایسه ای درآمد و بودجه و تفریغ بودجه در آمد ( عملکرد و درصد گیری میزان پیشرفت وصول بودجه و ….)
برگشت به بالا