رفتن به محتوای اصلی

مشخصات مقاله:


عنوان مقاله:

پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابانزایی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست (مطالعه ی موردی: شرق ایران، دریاچهی هامون)

نویسندگان:

رسول خوارزمي، دانشجوی دکتری سنجشازدور – دانشگاه سن پترزبورگ روسیه
علي اصغر عبداللهي، استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا راهداری، دانشجوی دکتری بیابانزدایی – دانشگاه تهران
منصور کارکن ورنوسفادراني، دانشجوی دکتری سنجشازدور – دانشگاه زمینشناسی مسکو روسیه

چکیده:

امروزه فنّاوری های سنجش ازدور و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی به عنوان دو عنصر اصلی در پایش کاربری اراضی و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. به کارگیری این روش به عنوان یکی از منابع مهم دریافت اطالعات مربوط به تغییرات سطح زمین، نقش مهمی را در مدیریت زیست بوم ها ایفا می کند. تحقیق حاضر باهدف بررسی روند تغییرات کاربری اراضی، پویایی پوشش گیاهی و گرایش زیست بوم تالابهای هامون هیرمند و هامون صابری دریک دورهی هفت ساله صورت گرفته است. بدین منظور از تصاویر ماهواره ای لندست ۷ در سال ۲۰۰۶ میلادی و لندست ۸ در سال ۲۰۱۳ میلادی و در ماه آوریل استفاده شده است. پس از انجام تصحیحات لازم، با استفاده از روش طبقه بندی نظار تنشده و با تکیه بر خصوصیات طیفی پدیده ها در باندهای مختلف نقشه ی کاربری اراضی منطقه ی تهیه شد. به منظور بررسی درصد تغییرات کاربری اراضی، هر کدام از کاربریهای به دست آمده در سال ۲۰۰۶ به طور جداگانه بر روی نتایج طبقه بندی سال ۲۰۱۳ قرار داده شد و مقدار تغییرات هر کلاس در دورهی موردنظر به دست آمد. صحت روش به کار گرفته شده با تکیه بر پژوهش های میدانی انجام شده در سال ۲۰۱۰ میلادی که شاخص تعدیل کننده ی خاک (SAVI ) را به عنوان شاخصی با باالاترین ضریب همبستگی با ویژگی های منطقه ی معرفی می کند، مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که استفاده از خصوصیات طیفی پدیده ها در این نوع طبقه بندی صحت قابل اعتمادی را ارائه می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، کلاس های پوشش گیاهی و آب کاهش چشمگیری را در دورهی موردمطالعه داشتند و بر مساحت کلاس اراضی بایر افزوده شده است که نشان از گرایش منطقه ی موردمطالعه به سمت بیابانی شدن دارد. سیر قهقرایی زیست بوم هامون سبب چالش های زیست محیطی متعددی من جمله آلودگی ناشی از گردوغبار، از دست رفتن مشاغل وابسته به دریاچه همچون ماهیگیری و دامداری و نیز افزایش مهاجرت از این منطقه شده است.

برگشت به بالا