رفتن به محتوای اصلی

خدمات

تهیه داده های GIS

با هدف انجام ویرایش و آماده سازی اطلاعات مکانی برای ورود به سیستم GIS

کنترل عوارض و صحت ارتباط آن ها

حذف عوارض تکراری

حذف خطاهای ظاهری در فایل رقومی و برقراری پیوستگی عوارض

عکسبرداری هوایی با پهپاد

ارائه خدمات تهیه نقشه با مقیاس ۱/۵۰۰ و ۱/۱۰۰۰ و ۱/۲۰۰۰ به صورت برجسته بینی با فرمت dwg طبق دستورالعمل استاندارد سازمان نقشه برداری کشور

توانایی گرفتن خروجی هایی مانند DSM , DEM , DTM و Ortophoto از تصاویر اخذ شده

نظارت و مشاوره های تخصصی

نظارت و مشاوره های تخصصی بر امور اجرایی و درآمدی شهرداری ها

خدمات مشاوره ای و اجرایی ممیزی املاک و مدیریت بر داده های املاکی

تنظیم دستورالعمل نحوه وصول عوارض شهرداری ها

تنظیم دفترچه تعرفه های عوارض شهرداری به صورت اختصاصی

برگشت به بالا